banner262
Öne Çıkanlar Kriz Masası Mevlüt Aslanoğlu kabri başında andı Antalya Adli Tıp Kurumu mevlüt erdinç Hasan Özsoy

Bakırköy Belediyesi’nin yeni icadı; Yap İşlet’Me Devret Modeli

Bakırköy Belediyesi’nin Osmaniye Mahallesi’nde yapımına başladığı ve kaba inşaatını bitirdiği Hizmet Binası yanındaki Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nu 29 yıllığına intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapım ve işletme ihalesi 11 Aralık'ta yeniden yapılacak.

Bakırköy Belediyesi’nin yeni icadı; Yap İşlet’Me Devret Modeli

15 Kasım’da ilki yapılan ihale, katılan olmadığı gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmişti. 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala, kaba inşaatı biten Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nin işletim hakkıyla birlikte 29 yıllığına verilmesi, ilçe halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yönetim değişse bile tapuya şerh edilecek intifa hakkı ilebirlikte belediyeye ait olan Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nin, yerel seçimlere kısa bir süre kala 29 yıllığına işletim hakkıyla birlikte özel bir işletmeye verilme ısrarı tepkilere neden oldu.

Yap-İşlet-Devret modeline karşı olduklarını belirten vatandaşlar, “Bakırköy Belediyesi’nin yeni icadı; Yap İşlet’Me Devret Modeli” diyerek tepkilerini dile getirdi.

İnce işçilik yapım maliyetinin yaklaşık muhammen bedelinin 9 milyon 676 bin 210,22 TL olarak belirlendiği inşaatın ihalesi 11 Aralık Salı günü saat 11.00'da Bakırköy Belediyesi Meclis Binası Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE EVLENDİRME DAİRESİ’NİN
İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bakırköy Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Ekrem Kurt Bulvarı 267 ada, 170 parsel sayılı taşınmazda yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki kaba inşaatı tamamlanmış olan 3.248,21 m² inşaat alanlı (Bodrum, Zemin, 1. Kat ve 2. Kat’tan oluşan ) Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesinin 29 yıl intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

  • İhale 11/12/2018 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Yeni Mahalle, Kenedy Cad. No: 200 Sahilyolu/Bakırköy)
  •  İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)

 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması

  • durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:

İnşaatın ince işçilik yapım maliyeti yaklaşık muhammen bedeli 9.676.210,22-TL’dir. İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 102.000,00-TL’dir. Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 654.012,61-TL olup ihale dosyasına eklenecektir.

4 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:

***2,500.00- TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

***Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir. İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay içerisinde iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır.

*** Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)

*** İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

*** İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden önce son 5 yıl içerisinde 5 yıldızlı Turizm İşletme Belgesi olan ve turizm belgesinde en az 400 kişilik Balo İşletmeciliği yapabileceği belirtilmiş işletmelerden olması gerekir. Söz konusu turizm işletme belgesi sunamayan istekliler ihaleye katılamaz.

*** Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

• Nüfus Müdürlüğünden 2018 yılında alınmış ikametgah belgesini,

• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

• Noter tasdikli imza beyannamesini,

• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 4.7. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

• İlgisine göre 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 4.8. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;

• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,

• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” 4.9. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 29/11/2018 / PERŞEMBE / NAMIK / 10272 / CD 3

• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler.

• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,

• Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”

• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 4.10. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir. İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge, Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge, Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava yada icra takibine yansımış hiçbir hukuki ihtilafının olmaması gerekir.

İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) - 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi - 1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar - 1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi - 1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri - 1 adet en az 1 yıl deneyimli Ses Mühendisi - 1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı - 2 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli

5 - Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6 - İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.

7 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 10/12/2018 Pazartesi günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Selvi Sarıtaç / Mahmut Erdinç / Kent Yaşam

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner259

banner264